Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mária Világ Királynője ünnepe

2014.05.31

 

                        

1271177617.jpg
Mária Világ Királynője ünnepe
Május 31.

 

 
 
 
A Regnum Marianum-eszme azt jelenti, hogy Mária védi országát, a Szent Korona népei pedig KÜLÖNLEGES tisztelettel viseltetnek a Boldogasszony iránt.
 
A KÜLÖNLEGES MÁRIA-TISZTELETRŐL, melynek hatására Nagyasszonyunk megmutatná királynői hatalmát Országa fölött, 1940 KÖRÜL NATÁLIA NŐVÉR ÚTJÁN JÉZUSTÓL KAPOTT ÜZENETEKET A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ. Sokan nem is hallottak még ezekről, és arról sem, hogy MINDSZENTY JÓZSEF hercegprímás, mint a nemzet első főpapja, AZ ÜZENETEKET HIVATALOSAN ELISMERTE, ezért azok egyházilag elfogadott magánkinyilatkoztatásnak minősülnek. MINDSZENTY ETTŐL KEZDVE JÉZUS KÉRÉSEINEK TELJESÍTÉSÉÉRT ÁLDOZTA FEL EGÉSZ ÉLETÉT. Isten ezért kitüntette őt azzal, hogy halála után testét romlatlan épségben megőrizte. Natália nővér 1986. évi látomásából előre tudhatjuk, hogy Mindszenty nagy áldozata nem volt hiábavaló.
 
   ,,Ismét megláthattam Magyarországot jövendő fényességében. Láttam, hogy népe káromlás nélkül él, szüntelen buzgalomban a mennyei javak iránt. Azt is láttam, hogy ezt A MEGÚJHODÁST EGYETLEN DOLOG TETTE LEHETŐVÉ: az ország  mennyei Pátrónájára való teljes ráhagyatkozás, a belé vetett mélységes hit és bizalom, s az őt ünneplő és hirdető kultuszok terjesztése NEMCSAK AZ ORSZÁGBAN, HANEM AZ EGÉSZ VILÁGON. Ősi kiváltsága: A MÁRIA-TISZTELET volt boldogságának forrása.''
 
   ,,Jézus azt mondta nekem, kívánja, hogy a magyar nép KÜLÖNÖSKÉPPEN megismerje, tisztelje és szeresse Édesanyját, úgy mint A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJÉT. Mégpedig oly módon, ahogyan a gyermek ismeri, tiszteli és szereti földi édesanyját. Kéri ezt azért, mert ennek a népnek jogilag valóban  Szűz Mária a Királynője. Szent István ugyanis ezt a hatalmat reá ruházta, és azt Ő elfogadta. Szűzanyánk többször is kifejezte, hogy a magyar népet Ő tulajdonának tekinti. Az elmúlt évszázadok azért is voltak annyi vérrel és könnyel teli, mert ez a nép ugyancsak a Golgotát járta, miként Királynője és Édesanyja. De megígérte a föltámadást is.''
 (Kovács Bánk [2005]: Magyarok Nagyasszonya)
 
   Az Úr Jézus a 30-as évektől kezdve adott látomásokat és üzeneteket Natália  nővérnek (1901-1992). Egy nagy magyar engesztelő mozgalom elindítását kérte tőle, és azt ígérte, hogy ez a mozgalom Mária, a Világ Királynője oltalma alatt az egész földön el fog terjedni, az emberiség teljes megtéréséhez és örök békéhez vezet. Az engesztelés látható jeléül egy kápolna felépítését kérte a Szent Anna-réten, női és férfi engesztelő szerzetesrend alapítását, továbbá azt kívánta a Magyar Katolikus Egyháztól, hogy ossza szét vagyonát a szegények között.
   Három ígéretet fűzött kéréseihez: isteni hatalommal lép közbe azért, hogy
   1)  Magyarország semleges maradjon a II. világháborúban,
   2)  a nemzet megmeneküljön a további borzalmaktól és
   3)  megkezdődjék Mária országa teljes felvirágzása.
 
   A 40-es évek elején Jézus felszólította a nővért, hogy kéréseit lelkiatyja útján közölje az egyház vezetőivel. Az illetékesek azonban elutasították Jézus szavait. A nővér négy éven át, újra meg újra kérte az egyház vezetőit, hogy építsék fel az engesztelő kápolnát és vagyonukat adják a szegényeknek az ország megmenekülése érdekében. Tudatta velük Jézus jövendölését, hogyha nem teszik meg, amit kér tőlük, vagyonukat elveszik az istentelenek, őket pedig  marhavagonokban viszik rabságba.
 
   Mindszenty Józseffel együtt Natália nővér lelkes támogatója volt Badalik Bertalan, Grősz József, Pétery József, Schvoy Lajos püspök. Egyházi személyek juttatták el Rómába, XII. Piusz pápa kezébe Natália nővér levelét 1941 decemberében, majd a Szentatya érdeklődése nyomán további négyet. Jézus neki szóló kérésének eleget téve a pápa 1954 november elsején kibocsátott ,,AD COELI REGINAM'' k. enciklikájában elrendelte, hogy Máriát a Világ Királynőjének nevezzük és ünnepét minden évben május 31-én bensőséges hódolattal megüljük.
 
   Az újonnan kinevezett hercegprímástól 1945 november 16-án Dr. Tóth K. János külügyi szentszéki referens levélben kérte a Natália nővérnek adott magánkinyilatkoztatások ügyében Serédi bíboros utasítására lefolytatott eljárás felülvizsgálatát.
   Ez a vizsgálati anyag Dr.Szabó Imre kanonok (később esztergomi segédpüspök) vezetésével készült el, Dr.Bánk József (később váci érsek), Dr.Kecskés Pál egyetemi tanár (később nagyhírű bölcseleti teológus) és P.Gologi Lajos SJ (Kovacsics Mária M. Natália nővér lelkiatyja) pozitív állásfoglalásait tartalmazza és 6818/1946 ill. 3437/1948.sz. alatt került az Esztergomi Prímási Levéltárba.
 
   Mindszenty már a vizsgálat kezdetekor a tervrajz átalakítását kérte a leírásnak megfelelően, amelyet Jézus adott a Világ Királynője Engesztelő Kápolnáról (ld. Natália nővér I.kötet. Szerk.: Fogas Anna,1993, 203-216.o. Bp., Szent József Kiadó). 1946 január 25-én sajátkezűleg írta Hermány Géza (ma gyémántokleveles építészmérnök) tervrajza alá:
   "A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom."
 
   1946 augusztus 26-án Székesfehérvárott a Szűzanyának mint a Világ Királynőjének ajánlotta fel Magyarországot. Engesztelésül hirdette meg a Boldogasszony Évét, ünnepélyesen nyitotta meg Esztergomban, 1947 augusztus 15-én, és ott elhangzott beszédében megígérte:
 
   ,,Október 8-át, MAGYAROK NAGYASSZONYÁNAK ÜNNEPÉT MAJD NYILVÁNOS ÜNNEPPÉ  TESSZÜK, vasárnapként, magunkra vállalt szentmisével és munkaszünettel üljük meg, ha a Nagyasszony ezeréven át mindenkor tapasztalt nagy hatalmával és édesanyai szeretetével átsegít minket a gyászbaborult egek, háborgó tengerek viharán, vészin át.''
 
   PL 2930/1947. levéltári számú levelében írásban rögzítette:
   "FŐPÁSZTORI ÓHAJOM, HOGY a magyar engesztelésnek SZENTÉLY ÉPÜLJÖN. A magyar püspöki kar 1946. dec. 26-i körlevele szellemében AKAROM AZ ENGESZTELÉSNEK EZT A SZENTÉLYÉT, mint az engesztelés évének maradandó emlékét ..."
   Az engesztelő szentély alapkövét ő maga rakta le 1947 szeptember 25-én,  Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepén.
 
   "Felelőssé teszek minden magyart, elsősorban a katolikusokat, ... hogy A MÚLT ÉVI NYILVÁNOS ÉS ÜNNEPÉLYES ELKÖTELEZETTSÉGEINK nem lesznek csak merő jószándék, vízre írt betű, érett fejjel is csacska gyerekbeszéd ...''  - hangzott el Mindszenty prímás újévi szózatában a Boldogasszony évében, Esztergomban, 1948 január 1-én).
 
   Az 1947. évi ünnepélyes fogadalmakat azonban a Magyar Katolikus Egyház vezetői a rendszerváltozás után sem próbálták meg teljesíteni. A levéltári dokumentumokat (PL 2930/1947., 3437/1948., 7435/1948.)
1992-ben átvitték a budapesti Érseki Helynökségre és nem küldték vissza Esztergomba. Ezekből semmi nem került Mindszenty bíboros boldoggáavatási anyagába.
 
   Jézus:  "Szeplőtelen Édesanyám számára az általam kijelölt helyen - a Normafánál - az engesztelő kápolnát ne építsék addig, amíg az Egyház ellenségei uralma alatt áll."
 
   Regőczi István atya: "... HALLOTTAM MÁRIA NATÁLIA Magdolna-nővér MAGÁNKINYILATKOZTATÁSAIRÓL, MELY SZERINT A VILÁGMÉRETŰ ENGESZTELÉSI MOZGALOMNAK MAGYARORSZÁGRÓL KELL KIINDULNIA és elterjednie. Hallottam, hogy A SZŰZANYA EGY HELYET KÉR, EGY KÁPOLNÁT, ahol kegyelmeit különösképpen kiárasztva megtérésre hívja az egész világot. Szívvel-lélekkel magamévá tettem a gondolatot. Beszédeimben is gyakran megemlékeztem róla. ...
   A különféle börtönökben töltött 2000 nap minden szenvedését engesztelésül ajánlottam  a Szűzanyának hazánkért. SIKERÜLT KÁPOLNÁT ÉPÍTENEM MÁRIABESNYŐN, DOMONYBAN ÉS DOMONYVÖLGYBEN, rendbehoztam a műemlék kápolnát PESTSZENTLŐRINCEN, templom készült SZALKSZENTMÁRTONBAN, az égi Édesanyánk lába elé téve minden imádságot, fáradságot, munkát, verejtéket, könnyet. MÉGSEM HAGYOTT NYUGODNI A GONDOLAT, HOGY NEM TELJESEDETT KÉRÉSE: Akaratom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön!' 1947. SZEPTEMBER 25-ÉN, Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe után ugyan A NORMAFÁHOZ KÖZELI SZENT ANNA-RÉTEN MINDSZENTY BÍBOROS ÜNNEPÉLYESEN ELHELYEZTE EGY ENGESZTELŐ KÁPOLNA ALAPKÖVÉT, DE EZ SOHASEM ÉPÜLT FEL."
 
   Szikora József: "Szűz Mária édesanyja, Szent Anna tiszteletére emeltek kápolnát a budakesziek a múlt század elején, a Normafa közelében. Anna napon zarándoklatot vezettek ide. A kápolnát 1945 után lerombolták. 1992-ben a Salamin család, az arra járók segítségével eredeti szépségében visszaállította. A Szent Anna kápolna közelében tervezték felépíteni a Svábhegyi Világ Királynője Engesztelő Kápolnát, de Budapest ostroma alatt eltűnt a hegyre szállított építoanyag. A tervek a mai napig megvannak..."
 
   Jézus neki szóló külön kérésének engedelmeskedve Mindszenty még elfogatása előtt megalapította az engesztelő szerzetesrend női ágát, és annak vezetésével Natália nővért bízta meg. A nővérnek Jézus látomásban megmutatta azt a papot is, aki az engesztelő rend férfiágát meg fogja alapítani [amikor a MKE megtisztul belső ellenségeitől]. A pap neve megtalálható az aktákban.
 
   Jézus:  "Az egyház el ne utasítsa! Ennek az ágnak köze van Szeplőtelen Édesanyám [Fatimában megjövendölt] diadalához.  Óriási mozgalom lesz! Egész  Magyarországon és a határokon túl, zászlókkal, szobrokkal maga az egyház fogja vezetni a körmeneteket."
 
   Natália nővér: "Akkor lesz felismerhető az emberek megtérése, az életek rendezése, amikor a férfiág meglesz. AKKOR FOG TÖRTÉNNI, AMIT MOST VÁRUNK.  ... A KÁPOLNÁT KÜLFÖLD FOGJA FELÉPÍTENI. ... Úgy tudom, végül nem kerül nagy harcba. Ez Isten műve. Az Ő kezének a műve. Itt nem tudnak mit megakadályozni. Öröktől fogva eltervezte. El fogja érni. Senki nem fogja tudni megakadályozni.
 ... Budapest legszebb és legszentebb része lesz a Szent Anna-rét a Világ Királynője Engesztelő kápolnával ..."
 
   Jézus: "Nagy jövő vár Anyám országára, s általa az egész világ kegyelmet nyer."
   "Miként a betlehemi istállóban elkezdődött a megváltás, úgy a magyar földön elkezdődik az én nagy munkám: a bűn megszüntetése, eltörlése a föld színéről, a lelkek megszentelése, a sátán legyőzése és az én országomnak diadalmas uralma. Ez pedig - miként mondottam - annyiban fog sikerülni, amennyiben Szeplőtelen Anyámnak, mint a ,Világ Győzelmes Királynőjének' megadják a NYILVÁNOS tiszteletet és elismerést."
   "Atyám az ígért békét csakis legszentebb Anyám, mint a Béke és a Világ Győzelmes Királynője által adja meg. Ezért tudatni akarom a pápával ...adja ki rendeletben az Egyháznak, hogy minden pap, a szentmise végén, az oltárlépcsőn térdreborulva, a jelenlévő hívekkel együtt kérje Mennyei Atyámtól a ,Világ Győzelmes Királynőjének' Szeplőtelen Szíve által a világbékét.
   Világ Győzelmes Királynője! Most mutasd meg hatalmadat!" (Forrás: Natália nővér II.rész [szerk.:Fogas A.], 1994. Bp., Szent József Kiadó)
 
   A Natália nővérnek adott magánkinyilatkoztatások összhangban vannak a Gobbi atyának adott, Magyarországgal kapcsolatos üzenetekkel.
 

„Tájékoztatásul Magyarország biztató jövőjéről, amit annak köszönhetünk, hogy Szent István a Szűzanya sugallatára egy évezreddel ezelőtt felajánlotta országát és a magyar koronát Máriának:

 
--------------
A Szűzanya üzenete Don Gobbinak, 1981. augusztus 15-re (a pápa elleni merénylet után, ill. húsz évvel az Esztergomban történt ünnepélyes felajánlás előtt).
 
"Láthattad fiam, hogy gyermekeim mily hatalmas serege ünnepelte a pápa felgyógyulását. Fatimai jelenésem emléknapján tört ellenfelem szeretett fiam életére, s vette célba ezzel Szívemet. Ám terve meghiúsult. Ezt AZ EGÉSZ VILÁGNAK JELKÉNT ADTA AZ ÚR, hogy végül is Szeplőtelen Szívem diadalt arat majd ÁLTALATOK: Szeplőtelen Szívemnek magatokat átadott, és velem szüntelenül együtt imádkozó, együtt munkálkodó, együtt küzdő, együtt szenvedő papjaim; és az általatok Szívemhez vezetett, Szívemben élő többi hű gyermekem által ...
Jézusom Eucharisztikus Szívének békéjét fogja élvezni és kiárasztani az EGYHÁZ. Jézusom földi helytartója többet tud Isten e nagy művéről, mint sokan mások. Ô tudja, hogy az Úr e tervében különlegesen fontos szerepet foglal el egy nép, amelyet első királyuk, a mai nap szentje, István, majdnem ezer éve már, hogy nekem fölajánlva, tulajdonomba adott. Ezért hazáját századok óta már REGNUM MARIANUMNAK, az én országomnak nevezik. 
A pápa szeme előtt ismeretes e nép isteni küldetése, melyért évezredes történetének vértanúi sorával fizetett. Ezért intézett e néphez rövid időn belül több üzenetet és Magyarország védőszentje, István király mellett ezért fordult ma hozzám Szívemet megindító szavával, hogy a nép fontos örökségét nekem, Krisztus Anyjának, a szeretett magyar nemzet minden fia és leánya Nagyasszonyának gondjaiba ajánlja.
MEGHALLGATOM szeretett fiam kérését, s ezért intézem most üzenetemet általad e népem minden fiához és lányához. Ez a nép évszázadokon át öntestével védte a keresztény Európát a különböző pusztító, nem keresztény hadaktól. Önfeláldozó harcának egyik nagy diadalára emlékezteti ma is a keresztény világot a déli harangszó. A nyugat nemzetei Magyarországnak 'A KERESZTÉNYSÉG VÉDÔBÁSTYÁJA' kitüntető címet adták, de nem voltak hálásak e nép mérhetetlen véráldozatáért és emberfeletti szenvedéséért. Ám Isten annál inkább kitüntette e népet azzal, hogy különleges tulajdonomba adta már állama megalapításánál. E korban pedig Szeplőtelen Szívem világraszóló békediadala KIVÁLTSÁGOS eszközéül adta ...
Az én népemnek lelkileg át kell alakulnia, hogy e küldetését betölthesse Isten dicsőségére, az emberiség javára és saját boldogságára.
Népemnek minden egyes fiát és leányát aggódó szeretettel hívom anyai Szívemre: a katolikus keresztények ajánlják fel magukat Szeplőtelen Szívemnek. Naponta imádkozzák el szentolvasómat, egyenként, vagy családjukkal közösen, a titkain elmélkedve. Törekedjenek Isten mindent átható szerető jelenlétének és az én anyai segítő jelenlétemnek állandó tudatában élni.
Ezzel, és ha Jézusom megváltó áldozatából misehallgatás, áldozás és imádás révén kegyelmi erőt és szent örömet merítenek, le fogják győzni bűnös szenvedélyeiket, nem teszik szeretetlenséggel pokollá egymás életét, nem hagyják magukra a szenvedőket és öregeket, nem emelnek gyilkos kezet születendő gyermekeikre, nem hagyják Isten nélkül felnőni őket, s nem gátolják, hanem segítik őket a legszentebb hivatásuk felé ... "
 
(id. Tengernek Csillaga 2001. VI/4.sz.)”

   

 
 Hiszünk Magyarország Feltámadásában!
 A Magyar Föld nem eladó!
 


Köszönet az írásért Rabel Anikónak!                           

Forrás: http://www.omah.extra.hu/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.